Eys Politikamız

EYS POLİTİKAMIZ

Kültür AŞ Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Kültür A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz, Kültür, sanat, turizm, yayıncılık v.b. ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek seviyede kaliteli, estetik, ürün ve hizmetler sunmak;

Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında değerlendirmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,

• Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

• Sistematik yaklaşımı iş prensibi olarak görerek sektörümüzde örnek olmayı, ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi,

• Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almada sürekliliği sağlamayı,

• Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme/iyileştirme çalışmaları yapmayı,

• Birincil ve ikincil mevzuatlara uyumu önceliğimiz olarak görmeyi,

• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

• Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,

• Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,

• Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,

• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı ve iyi uygulamalar ile örnek olmayı,

• Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,

• Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı, taahhüt ediyoruz.