İhale ve Satın Alma Süreçleri

KÜLTÜR AŞ

İHALE VE SATIN ALMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz Kültür AŞ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No                                 : 0191020212400024

İnternet Adresi                         : www.bursakultur.com

Telefon Numarası                    : 0224 253 26 46

E-Posta Adresi                         : info@bursakultur.com

Adres                                        : Santral Garaj Mh. Merinos Cad. Merinos A.K.K.M. B. Kapısı Girişi Osmangazi / BURSA

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kimlik, İletişim, adres, lokasyon, hukuki işlem, finans, mesleki deneyim ve ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleri gibi kategorilerdeki kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Kültür AŞ tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İhaleye Katılan Firmaların ve Çalışanlarının Yetkinliğinin Tespiti

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Başta Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay Olmak Üzere Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde

Sayıştay’a,

Kamu İhale Kurumu’na,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na,

Bursa Büyükşehir Belediye’sine,

Gerektiği takdirde diğer Bursa Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketleri’ne,

Yargı makamlarına,

Emniyet güçlerine,

İstihbarat kurumlarına,

İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere,

Hukuk bürolarına,

Banka ve finans kuruluşlarına,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

 Kişisel verileriniz, ihale başvuru formları, internet sitesi, Elektronik Kamu Alımları Platformu, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, ihale dosyası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı diğer iştirak şirketlerinden, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Kültür AŞ’nin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Genel aydınlatma metnimize internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

Kültür AŞ